Hakkımızda

Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü bünyesinde, Çevre Koruma ve Kontrol Programı adı altında bir adet program bulunmaktadır.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL PROGRAMI
Program 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır. Bölümden mezun olan öğrenciler ortalama %20 başarı oranı ile lisans programlarına dikey geçiş yapmaktadır.
Kazanılan Derece
2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Çevre Koruma ve Kontrol alanında ön lisans derecesi verilir. Çevre Teknikeri ünvanına sahip olurlar.
Kabul Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.
Yeterlilik Koşulları
Öğrencilerin Çevre Koruma ve Kontrol programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve toplam 40 günlük meslek stajlarını tamamlamış olmaları gerekir.
Program Profili
Amaç: Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, çevrenin bozulmadan korunmasına yönelik araştırma ve incelemeleri yapabilen, çevre sorunları ile ortaya çıkan problemleri sağlık, sosyal ve kültürel yönleri ile inceleyebilen ve bu problemlerin çözümünde en uygun yöntemleri gösterebilen; gelişen teknoloji ve neden olduğu kirlenme ile ilgili yönetmeliklerin gereklerini yerine getirebilen, ülkemizin çevre standartlarına uygun kullanım, arıtma, geri kazanma, depolama, taşıma ve inceleme birimlerinde iş hazırlama, tasarım, üretim ve denetim görevlerini alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir. Hedef: Matematik, fen bilimleri ve alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayıp değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirip çözüm önerileri geliştirebilen; alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip teknik elemanlar yetiştirmek. Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal değerlere ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyebilen ve kendisini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma ve çevre yönetim sistemleri bilgi ve bilincine sahip, sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip yetkin bireyler yetiştirmektir. 
Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma
Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşturmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav yapılır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Öğrencinin ders notunun tespitinde sınavların katkı paylarına yönelik genel uygulama, ara Sınav değerlendirmesinde alınan puanın %40’ı, yarıyıl sonu sınav değerlendirmesinde alınan puanın %60’ı şeklindedir. Bununla birlikte ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının ders notuna olan katkı payları, dersleri yürüten öğretim elemanları tarafından farklı oranlarda belirlenebilir. Bazı derslerde uygulama ve proje ödevlerindeki öğrenci performansı ders notuna katkı sağlamaktadır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun katkı payları, yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. 
Mezuniyet Koşulları
Programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 40 iş günü özel sektör ya da kamu kurum-kuruluşlarında başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca 7 AKTS ile kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çevre Koruma ve Kontrol alanında Önlisans derecesine sahip olunur.
Mezun İstihdamı
Programdan mezun olanlar Çevre Teknikeri ünvanı ile mezun olurlar. Mezun olanlar ayrıca KPSS atamalarında Çevre Sağlığı Teknikeri kadrolarına da yerleşebilmektedirler. Çevre Koruma ve Kontrol Programı’ndan mezun olan öğrenciler; hava kirliliği, gürültü kirliliği, katı atık kirliliği, içme suyu ve atıksu arıtımında kullanılan ölçüm cihazlarını ve tesis işletim ekipmanlarını, laboratuar aletlerini ve cihazlarını, çevresel parametrelerin analiz edilme yöntemlerini ve veri toplamayı, Büro alet, makine ve malzemelerini kullanmayı öğrenir. Yukarıda bahsedilen mesleki donanımlara sahip olan mezun öğrenciler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çeşitli bakanlıklara bağlı çevre ile ilgili olan çeşitli birimlerde, belediyelere bağlı çevre koruma ve yönetim birimlerinde ve özel sektör temsilciliklerinde iş bulma imkanlarına sahiptir. Çevre teknikerleri özellikle bahsedilen istihdam alanlarında özellikle laboratuarlarda çalışma imkanı bulabilmektedir. Çevre teknikerleri işin gerektirdiği ölçülerde çevre, inşaat, kimya mühendisleri ve teknikerleri, sağlık personelleri, şehir bölge plancıları ve gönüllü çevre kuruluşları ile iletişim halindedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş
Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler ÖSYM’nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda mezun oldukları programlarına uygun bir lisans bölümüne kayıt hakkı kazanırlar. Programdan dikey geçişle lisans tamamlanabilecek bölümler, Çevre Mühendisliği, Kimya Bölümü ve Biyoloji Bölümü'dür
Eğitim Türü
Tam zamanlı normal eğitim 4 dönem boyunca 2 yıl süreyle verilmektedir.
 
>